Festplatsen hyr ut lokaler under förutsättning att uthyrningen inte befaras leda till störning av ordning eller förekomst av olaglig verksamhet, exempelvis demonstration, fylleri, hets mot folkgrupp. Har felaktiga/ofullständiga uppgifter lämnats av hyrestagaren har Festplatsen rätt att neka uthyrning. Vid hyrning av Festplatsens lokal godkänner ni följande regler. 

 1. Om arrangemanget måste avbrytas av Festplatsen eller av polis på grund av oordning eller dylikt som uppkommer i, eller i anslutning till, de uthyrda lokalerna eller till följd av hyresgästens arrangemang, fritas Festplatsen från all form av skadestånd gentemot hyresgästen eller för dem hyresgästen svarar. Hyresgästen ska ändå betala det avtalade hyresbeloppet till Festplatsen samt ställa i ordning lokalen till ursprungligt skick.
 2. Tecknat avtal eller upplåtelse får inte överlåtas till annan utan Festplatsen godkännande.
 3. Lokal eller anläggning får endast användas angiven tid och till angivet ändamål. 
 4. Det är hyresgästens ansvar att själv inhämta och följa nödvändiga myndighetstillstånd. Till exempel kan serveringstillstånd krävas om alkohol serveras mot betalning eller tillstånd från polisen om arrangemanget är att räkna som en offentlig tillställning.
 5. Hyresgästen ansvarar för att anmäla till räddningstjänsten vid tillfällig övernattning /vistelse över natten i lokalen. Anmälan görs via denna länk https://sjalvservice.vannas.se/oversikt/overview/257
 6. Hyresgästen ska hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar och åtar sig att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand eller begränsa skador till följd av brand.
 7. Hyresgästen är skyldighet att följa anvisningar från Festplatsen personal samt iaktta aktsamhet beträffande lokalen samt inventarier. Vid åverkan, skada eller stöld ur lokalen under hyrestiden eller om larmet löses ut av misstag eller avsiktligt är hyresgästen ersättningsansvarig. Hyresgästen svarar själv för eventuell försäkring i händelse av stöld eller skadegörelse. Hyresgästen är skyldig att omgående anmäla skador till Festplatsen.
 8. Hyresgästen ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen. Hyresgästen ansvarar för att regler angående maximalt antal personer i lokalen inte överskrids. Hyresgäst ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalen. Hyresgäst ansvarar för att endast de utrymmen som ingår i hyresavtalet används. 
 9. Rökförbud råder i alla lokaler. Hyresgäst ansvarar för att detta efterlevs. 
 10. Rökmaskin får inte användas i lokal på grund av brandlarm. Hyresgästen ansvarar för ev. kostnad för brandutryckning.
 11. Djur får inte vistas i Festplatsen lokaler. 
 12. Hyresgästen ansvarar för att städa lokalen och återställa den i ursprungligt skick. Ljus/lampor, dörrar, fönster mm ska släckas, stängas samt låsas på samma sätt som när hyresgäst fick tillträde till lokalen. Om lokalen inte återlämnas enligt gällande avtal debiteras hyresgäst för merkostnad av omstädning och eventuell kostnad för skadegörelse.
 13. Festplatsen ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter eller värdesaker. 

Övrigt

Hyresgäst har tagit del av och är införstådd av ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Hyresgäst ansvarar för att lokalen återlämnas i godkänt skick.